Medlemsavtal

Medlemsavtal för Forma Gym & Cardio i Hallsberg/Kumla/Laxå/Askersund AB (Forma) och Forma Nerke Idrottssällskap (FNIS)

1. Underhåll och lokaler

Forma kommer kontinuerligt att sköta underhåll på utrustning och lokaler så att dessa kan utnyttjas av medlemmar på bästa möjliga sätt.

2. Ordningsregler

Medlem är skyldig att följa de ordningsregler och trivselregler som gäller för anläggningen liksom att följa de anvisningar avseende träningsmetoder och utrustning som meddelas såväl skriftligen som muntligen av Formas personal. Medlemskap i FNIS är obligatoriskt.

3. Minimiålder

Personer under 11 år får inte träna på Forma och får endast vistas i Formas lokaler som personalen anvisar. Personer mellan 11–14 år får träna i sällskap med målsman.

4. Priser

Forma förbehåller sig rätten att justera priser och avgifter inför varje ny avtalsperiod. Medlemsavgift för FNIS tillkommer per år.

5. Frysningar

Vissa avtalstyper ger möjlighet till s.k. frysning av träningsperiod. En förutsättning för att frysning skall ske är att den möjligheten avtalats i samband med tecknandet av medlemsavtalet och att Forma skriftligen beviljar frysning. Forma beviljar endast frysning med giltigt intyg för militärtjänstgöring, utlandstjänst samt övriga läkarintyg. Frysperioden skall därvid anges och perioden skall uppgå till minst 1 månad och max 3 månader.

6. Överlåtelse

Medlem har ej möjlighet att överlåta sitt medlemskap till annan part.

7. Uppsägning

Uppsägning av avtal kan endast ske till avtalstidens slut. Uppsägning skall lämnas till respektive träningsanläggning. Särskild blankett för ändamålet tillhandahålls av Forma.

8. Uteslutning

Vid grovt avtalsbrott från medlems sida, exempelvis upprepade brott mot ordnings/autogirosregler eller anvisningar från Formas personal, otillåten överlåtelse eller utlåning av medlemskap etc äger Forma rätt att utesluta medlem. Uteslutning innebär att medlem inte äger rätt att träna på anläggningen under resterande del av avtalsperioden samt under den tid som Forma beslutar. Medlem är emellertid skyldig att erlägga medlemsavgift för resterande avtalstid.

9. Återkallat autogiro

För det fall medlem avslutar sin giroöverföring under löpande avtalsperiod kvarstår medlems betalningsskyldighet för resterande medlemsavgifter, Forma äger därvid rätt att också ta ut en administrativ avgift om 500 kronor. Forma äger rätt att utesluta medlem som inte betalar medlemsavgift.

10. E-post

Medlem som lämnat sin e-postadress till Forma och godkänt utskick genom kryss i rutan på medlemsavtalet medger att information skickas till medlem från Forma.

11. Skadefall

Forma ansvarar inte för skador på medlems eller annan besökares tillhörigheter på grund av stöld, inbrott eller av annan orsak. Forma ansvarar inte heller för personskador som drabbar medlem på grund av olycksfall eller annan besökares agerande.

Medlem är själv ansvarig för att vara i sådan hälsomässig kondition att medlem kan träna på anläggningen utan risk för sin hälsa. All träning och vistelse på anläggningen sker på medlems egen risk och ansvar.

12. Personuppgifter

Forma lagrar samtliga ifyllda uppgifter i en databas. Dessa uppgifter behandlas av Forma enligt GDPR/Personuppgiftslagen. Medlem ger genom att teckna medlemsavtal sitt samtycke till sådan databehandling och att Forma får lämna ut relevanta uppgifter för att kunna fullfölja sin del av avtalet vad gäller tjänster och erbjudanden till medlem.

13. FNIS

Som medlem på Forma blir du automatiskt medlem i Forma Nerke Idrottssällskap (FNIS). FNIS är anslutna till Styrkelyftsförbundet och Riksidrottsförbundet (RF). Det innebär att RF:s bestämmelser gäller på Formas anläggningar.

Medgivande – Autogiro

Medgivande om uttag
Jag medger att uttag får göras från det angivna bankkontot på begäran av nämnda betalningsmottagare för överföring till denne. Jag skall senast bankdagen före förfallodagen ha tillräckligt med pengar på kontot för alla de betalningar som skall göras på förfallodagen. Detta förbinder jag mig även gentemot banken. – Jag medger att betalningarna får belasta mitt konto i banken bankdagen före förfallodagen.
– Banken är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela mig i förväg om begärda uttag. Redovisning av uttagen får jag på kontoutdrag från banken. Medgivande gäller också om jag får annat kontonummer eller byter bank.

Om pengar saknas på kontot
Har jag inte senast bankdagen före betalningens förfallodag tillräckligt med pengar på kontot är jag medveten om att detta kan innebära att betalningar inte blir utförda.
Om betalning ändå görs har banken rätt att ta ut ränta och avgifter, enligt bankens vid var tid gällande regler, för den skuld som därigenom uppstår.

Insättning
Insättning på betalningsmottagarens konto görs på förfallodagen. Om täckning saknas på mitt konto bankdagen före förfallodagen men medel senare inflyter kan efter överenskommelse med betalningsmottagaren och dennes bank göras senast inom en vecka.

Stopp vid uttag genom att meddela betalningsmottagaren
Om jag inte medger ett uttag kan jag kontakta betalningsmottagaren senast (2) bankdagar före förfallodagen och begära att uttaget stoppas.

Stopp av medgivande
Jag kan också stoppa alla uttag avseende medgivandet. Detta sker genom att jag underrättar banken senast (2) dagar före förfallodagen. Detta skall göras på en särskild blankett eller via annan rutin som anvisas av banken. När jag stoppar ett medgivande via

banken innebär det att inga betalningar, som grund as på det stoppade medgivandet, blir gjorda förrän jag själv hävt stoppet. Har jag inte hävt stoppet inom 2 månader upphör berört medgivande att gälla.

Återkallelse av medgivande
Mitt medgivande gäller tills vidare. Medgivandet upphör senast (5) bankdagar efter det att jag återkallat det. Om jag vill återkalla ett medgivande gör jag det genom att meddela betalningsmottagaren eller skriftligt till banken.

Bankens godkännande
Jag accepterar att banken skall godkänna mitt konto att använda för autogiro.

Rätten att avbryta mina betalningar via autogiro
Banken får men är inte skyldig att, avbryta min anslutning till autogiro om jag inte i rätt tid har tillräckligt belopp på mitt konto för mina betalningar, om kundförhållandet förändras samt om jag vid upprepade tillfällen stoppar betalningar från mitt konto utan att ha välgrundande skäl för det. Även betalningsmottagaren får, i motsvarande fall avbryta min anslutning till autogiro. Rätten att sambearbeta adressuppgifter. Bankgirocentralen BGC AB har i uppdrag att sköta autogirorutinerna för bankens räkning. Jag medger därför att uppgifterna ur bankens register kontons adress får samarbetas med bankgirocentralens uppgifter till ett adressregister.

Övrigt
Ränta på konto i min bank liksom eventuella avgifter utgår enligt de grunder som min bank vid varje tillfälle tillämpar.

*information om s.k. samfaktura kan erhållas från banken.